تعارف آدامس به رئیس جمهور

بسم الله.

یکی از دوست‏داشتنی‏ترین عکس‏هایی که در طول عکاسی از سفرهای استانی رئیس‏جمهور گرفتم فکر کنم این عکس بوده.

تعارف آدامس موزی این کوچولوی ناز به دکتر احمدی‏نژاد، هنگام سخنرانی در جمع مردم شیراز :D

تعارف آدامس موزی به رئیس جمهور

سایز بزرگتر این عکس >>>

/ 55 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی

حقیقت جو صمیمی را رسان میباشد[گل]

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

اانشرلی

به خدا وقتی ادمایی رو که نمی شناسید و نمی دونید با چه نقشه هایی وارد کشور و گرفتن پست رئیس جمهوری شدن رو نخورید از اون طر ف میگی فدای رهبر هستیم و از ان طرف طرفداری احمدی نزاد رو میکنید این را میدانید که احمدی نزاد مخالف رهبر هست و مشایی یکی از مخالفان سر سخت ان است بعد از ان طرف موسوی را علم میکنید ومیگوید ان ها ضد ولایت فقیه هستند بعد از ان طرف هم طرفداری مشایی و احمدی نزاد رو که یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه و قشر اخوند جامعه هستن این چاپلوسی های احمدی نزاد مواظب باش گولت نزنه و تعصب و افراطی گر نباش...

mahboobeh

سلام آشفتگیبازاری به نام واردات شکر، تعطیلی کارخانجات،بیکاری کارگران و کشاورزان، از دست رفتن صنایع مختلف مثل آهن، تولید و اشتغال همه نشان دهنده سقوط اقتصاد مملکتمون هست. حضرت امام خمینی فرمودند باید تحمل داشته باشیم. یا امام خمینی (ره)، سیسال تحمل کردیم و به غیر از گرانی و کمبود و حقوق ناچیز، چیزی ندیدیم. ما همه در راه توایم خمینی. پیش به روی حرم حسینی، لبیک یا خمینی.